فهرست

تازه‌ترين اخبار

با حضور مدیران نهادی صورت گرفت

بازدید از کتابخانه میرفندرسکی شهرستان گرگان

مدیرکل توسعه کتابخانه ها و مشارکت های نهاد کتابخانه های عمومی کشور اصغر گودرزی و مدیر کل عمران هادی امیری با هیات همراه با حضور در گلستان جهت باز طراحی کتابخانه عمومی میرفندرسکی شهرستان گرگان از این کتابخانه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی گلستان، گلستان در آخرین روزهای دیماه  میزبان دو مدیر کل نهادی بود. مدیرکل توسعه کتابخانه ها و مشارکت های نهاد کتابخانه های عمومی کشور ،اصغر گودرزی و هادی امیری مدیر کل عمران و هیات همراه باحضور در گلستان از بخش های مختلف کتابخانه میرفندرسکی بازدید و با مدیر کل و کارکنان ستادی درباره ظرفیتهای موجود و باز طراحی این کتابخانه جهت افزایش و تنوع  ارائه خدمات به مراجعین متناسب با نیازهای روز گفتگو کردند.
گفتنی است نهاد کتابخانه های عمومی کشور در راستای تحقق اهداف و سیاست های کلان درحوزه کتاب در سطح کشور با برنامه ریزی وحضوران مدیران نهادی در صدد تسریع فعالیتها در استانهاست.لازم به ذکر است دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور ، مهدی رمضانی ، با حضور در استانها با کتابداران به صورت مستقیم گفتگو می کند و نظام مسایل کتابخانه های عمومی  درسطح استانها را پایش می نماید.