دستورالعملها
مالیات
نظام حسابداری بخش عمومی-راهنمای آموزشی
تصويبنامه موضوع 38326  /  ت 27506 مورخ هـ 5 / 9 / 1381 وزيران
دستمزد مبنای کسر بیمه سال 1398
مستند آموزشی ابزار برداشت الکترونیک نسخه 1.0

لینک ها و سایت ها

بودجه
بودجه 1399
بخشنامه ها
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398
 ضريب حقوق سال 1398

نشاني: گرگان - خيابان پنجم آذر - آذر يكم - طبقه فوقاني كتابخانه ميرفندرسكي -اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان گلستان - تلفن:  ٢٢٢٢٤٥٣ - ٠١٧١دورنگار: 2222453 (0171)
« كليه حقوق مادي و معنوي براي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.