نوار راهبري

متون عمومي
مسابقات كتابخواني

اسامي برندگان مسابقه اينترنتي 
گراميداشت حماسه سوم خرداد
فتح خرمشهر
برندگان مي توانند براي دريافت جايزه خود با امور فرهنگي اداره كل به شماره تلفن
0171-2234620 
تماس حاصل نمايند .
اسامي برندگان :

ا-ابراهيم پيله رام2-مليحه بگجاني 3-ندا مهدوي4-محبوبه طاري دشتي 5-محمدقوچي زاده6-مريم فدايي 7-سمانه خزين

فايلها
بصيرت 1.pdf 165.244 KB

نشاني: گرگان - خيابان پنجم آذر - آذر يكم - طبقه فوقاني كتابخانه ميرفندرسكي -اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان گلستان - تلفن:  ٢٢٢٢٤٥٣ - ٠١٧١دورنگار: 2222453 (0171)
« كليه حقوق مادي و معنوي براي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.