فهرست

اخبار برگزيده

فراخوان مجدد جذب کارشناس روابط عمومی

فراخوان مجدد جذب روابط عمومی تا بازه سني 35 سال و رشته‌هاي تحصيلي ذيل علاوه بر رشته‌هاي مندرج در فراخوان اوليه
1- مديريت
2- برنامه‌ريزي امور فرهنگي
3- امور فرهنگي
4- زبان و ادبيات فارسي
5- معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات
6- عكاسي
7- گرافيك
8- مهندسي كامپيوتر
9- مهندسي فناوري اطلاعات